Avstå kyrkoavgiften

Vi hjälper dig på ett snabbt och enkelt sätt att gå ur
Svenska kyrkan. En digital tjänst med fokus på trygghet.

Vad är skillnaden mellan kyrkoskatt och kyrkoavgift?

I Sverige har man övergått från att tala om ”kyrkoskatt” till att använda termen ”kyrkoavgift” Skillnaden mellan kyrkoskatt och kyrkoavgift ligger främst i deras historiska kontext och den struktur som omgärdar dem:

Kyrkoskatt

 • Historisk term: Kyrkoskatt var den term som användes när Svenska kyrkan var en del av staten och därmed en statskyrka.
 • Obligatorisk: Fram till år 2000 var kyrkoskatten en obligatorisk del av den allmänna skatten som alla medlemmar i Svenska kyrkan var tvungna att betala.
 • Automatiskt påförd: Beloppet drogs automatiskt från medlemmarnas inkomstskatt.
 • Statlig administration: Hanteras och administreras av staten som en del av skattesystemet.

Kyrkoavgift

 • Modern term: Kyrkoavgift är den term som används efter att Svenska kyrkan skildes från staten år 2000.
 • Frivillig: Kyrkoavgiften är frivillig och betalas endast av de som väljer att vara medlemmar i Svenska kyrkan eller andra trossamfund som har avtal med Skatteverket.
 • Medlemsbaserad: Endast de som aktivt väljer att vara medlemmar i ett trossamfund och godkänner att betala avgiften behöver göra det.
 • Sköts genom avtal: Även om kyrkoavgiften administreras via Skatteverket och dras via skattesystemet, baseras den på avtal mellan trossamfunden och Skatteverket, snarare än att vara en del av den allmänna skatten.

Sammanfattning

 • Obligatorisk vs. frivillig: Kyrkoskatt var obligatorisk för medlemmar i Svenska kyrkan fram till år 2000, medan kyrkoavgift är frivillig.
 • Statlig vs. avtalsbaserad administration: Kyrkoskatt administrerades av staten som en del av skattesystemet, medan kyrkoavgift hanteras genom avtal mellan trossamfunden och Skatteverket.
 • Tidpunkt: Kyrkoskatt användes före år 2000, medan kyrkoavgift är termen som används efter att kyrkan skildes från staten.

Bytet från kyrkoskatt till kyrkoavgift reflekterar den förändrade relationen mellan staten och Svenska kyrkan, samt anpassningen till ett system där medlemmarna själva väljer att betala för medlemskap i ett trossamfund.

_____________________________________________________

Vad kan jag spara på att inte betala kyrkoavgiften?

Att välja att inte betala kyrkoavgiften resulterar i en ekonomisk besparing, men det kommer också med vissa konsekvenser. Här är en översikt över vad man kan tjäna och förlora på att inte betala kyrkoavgiften:

Ekonomisk besparing

 • Direkt besparing: Kyrkoavgiften är vanligtvis en viss procentandel av din beskattningsbara inkomst. Genom att lämna Svenska kyrkan eller annat trossamfund undviker du denna kostnad.
  • Procentandel: Avgiften varierar beroende på vilken församling man tillhör, men den ligger ofta mellan 0.5% och 1.5% av din beskattningsbara inkomst.
  • Exempel: Om du har en beskattningsbar inkomst på 300,000 SEK och kyrkoavgiften är 1%, skulle du spara 3,000 SEK per år genom att inte betala denna avgift.

Konsekvenser och nackdelar

 • Begränsade tjänster: Genom att inte betala kyrkoavgiften kan du missa vissa tjänster och förmåner som erbjuds av kyrkan, inklusive:
  • Kyrkliga ceremonier: Tillgång till vigsel, dop och begravningstjänster som utförs av Svenska kyrkan.
  • Pastoral omsorg: Möjlighet till själavård och personlig rådgivning från präster.
  • Sociala aktiviteter: Deltagande i olika kyrkliga aktiviteter och gemenskaper.
 • Kulturell och social inverkan: För vissa kan medlemskapet i Svenska kyrkan eller annat trossamfund ha en kulturell eller social betydelse, och avsaknaden av detta medlemskap kan påverka ens känsla av gemenskap.

Moraliska och etiska överväganden

 • Personlig övertygelse: Beslutet att betala eller inte betala kyrkoavgiften kan också bero på din personliga tro och övertygelse. Om du identifierar dig med kyrkans tro och värderingar, kan det kännas rätt att stödja kyrkan ekonomiskt.
 • Stöd till samhället: Svenska kyrkan bedriver en mängd sociala och humanitära verksamheter, inklusive stöd till utsatta grupper, välgörenhetsarbete och samhällsengagemang. Att betala kyrkoavgiften bidrar till att stödja dessa insatser.

Hur avsäger man kyrkoavgiften?

 • Utträde ur Svenska kyrkan: För att sluta betala kyrkoavgiften måste du formellt gå ur Svenska kyrkan eller det trossamfund du tillhör. Detta görs genom att skicka en utträdesanmälan till kyrkan.
 • Tidsram: Notera att beslutet att gå ur kyrkan måste göras före ett visst datum för att påverka nästa års skatteberäkning. Kontrollera med din lokala församling eller Skatteverket för exakta deadlines.

Sammanfattningsvis kan du spara pengar genom att inte betala kyrkoavgiften, men det innebär också att du avstår från vissa tjänster och förmåner som kyrkan erbjuder. Beslutet bör baseras på en balansering av ekonomiska, personliga och etiska överväganden.